Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż zgodnie z przyjętym „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2015 roku” uchwalonym uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 r., Gmina Pozezdrze zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie zabiegów sterylizacji w ilości maksymalnie jedna suka i jedna kotka rocznie oraz usypianie ślepych miotów.

Pokrycie kosztów sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Pozezdrze.

 Zabiegi wykonywane są w:

Lecznicy Weterynaryjnej,

ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko,

tel. 087 428 29 70.

Wnioski dostępne są w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy
w Pozezdrzu, pok. nr 17 lub 13, w godzinach pracy urzędu.

Właściciel zwierzęcia po otrzymaniu skierowania we własnym zakresie kontaktuje się z lecznicą i ustala termin wykonania zabiegu.

Środki finansowe na realizację akcji są ograniczone.