Wójt Gminy Pozezdrze przypomina mieszkańcom Gminy Pozezdrze o obowiązkach spoczywających na właścicielach zwierząt domowych. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXVI/142/13 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 13 maja 2013 r. zostały przyjęte zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Pozezdrze w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze”.

Wyciąg z regulaminu:

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości:

2. Wyprowadzanie psa na tereny użytku publicznego jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  1. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
  2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem.

3. Pozostawienie psa bez dozoru jest możliwe, jeżeli jest on należycie uwiązany lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się go na zewnątrz.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń.

Kto nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w regulaminie podlega karze grzywny.