rada 400OGŁOSZENIE
zwołuję XII (dwunastą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godz. 12 00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:
a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji
6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.
7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójt Gminy Pozezdrze, Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie wstąpienia do Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia stawek podatku od nieruchomości,
b) opłaty miejscowej na rok 2016,
c) podatku od środków transportowych,
d) opłaty targowej na terenie Gminy Pozezdrze,
e) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Pozezdrze,
f) uchwalenia gminnego programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii w gminie Pozezdrze na 2016 rok,
h) finansowania dowozu dzieci do szkół,
i) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze,
j) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego,
k) zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/243/09 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pozezdrzu,
l) trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pozezdrze przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji,
ł) zmian w budżecie gminy na rok 2015,
10. Zapytania i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.

/-/ Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Ginkowska