Pozezdrze, dnia 25.09.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.782 z późn.zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Lp. Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Pow. nieruchom.

m2

Cena wywoławcza

zł. netto

Wadium

zł.

Oznaczenie nieruchomości  wg  KW Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Opis nieruchomości Termin i miejsce przetargu
 

Obręb 2

Harsz

Nr geod

363/30

1348

50.000,00

(pięćdziesiąt tysięcy zł.)

5.000,00

(pięć tysięcy zł.)

KW Nr OL2G/00009732/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie KOLONIA HARSZ  obręb Harsz, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XLI/205/06 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2006 r. Położona jest na terenie, który ma przeznaczenie: 14UH - Teren projektowanej zabudowy usługowo - handlowej z uzupełniającą funkcją mieszkalną. Nieruchomość położona jest w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, pensjonatowo-turystycznej, w odległości ok. 4,5 km od zwartej zabudowy wsi Harsz i miejscowości Sztynort Duży. Położona jest w pasie dzielącym dwa duże jeziora: Święcajty i Dargin. Działka posiada dogodny dojazd z drogi powiatowej relacji Pozezdrze – Sztynort, następnie, drogą wewnętrzną gruntową o nawierzchni ulepszonej żwirem z kierunku na miejscowość Skłodowo, następnie w kierunku wschodnim drogą gruntową pokrytą trawą.  Bezpośrednio za pasem drogi asfaltowej rozciąga się jezioro Dargin. Położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich. Nieruchomość położona jest na obszarze do którego doprowadzono - energię elektryczną, sieć wodno - kanalizacyjną. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta ze ściętym jednym rogiem na skrzyżowaniu dróg dojazdowych. Teren porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami.

Termin przetargu:

05 listopada  2015 r.

o godz. 10 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,     ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

Pierwszy, drugi  przetarg odbył się: 12 maja 2015 r.,08 września 2015 r.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 30 października 2015 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 30 października 2015 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość, uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony obowiązujący  podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. W celu dokonania wycinki drzew należy uzyskać zezwolenie Wójta Gminy Pozezdrze, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 627 z pózn. zm.).
 8. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 9. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 10. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 11. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się  w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 12. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).
 13. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 14. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, tel. 087/4279006 w. 39, na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl,  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

363 30 m

363 30 d

Pozezdrze, 25.09.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Jakunówko, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

Lp. Oznaczenie nieruch wg katastru nier.

Pow. nieruchom.

m2

Cena wywoławcza

zł. netto

Wadium

zł.

Oznaczenie nieruchomości  wg  KW Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Opis nieruchomości Termin i miejsce przetargu
 

Obręb 3

Jakunówko

Nr geod.

14/4

2297

40.000,00

(czterdzieści

tysięcy złotych)

4.000,00

(cztery tysiące złotych)

KW nr OL2G/00016961/1 prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Pozezdrze nie ma opracowanego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu, była wydana decyzja nr 9/10 z dnia 11 maja 2010 r. dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i infrastruktury towarzyszącej. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pozezdrze” uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwałą nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „TR1”, gdzie podstawowymi funkcjami powinny być turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe, jako funkcje ekologiczne, agroturystyka i rybactwo, w strefie mieszkalno – usługowo – rekreacyjnej, oznaczonej symbolem „MUR”. Działka gruntowa niezabudowana nr geod 14/4 o pow. 2297 m2 położona jest we wsi Jakunówko, przy drodze gruntowej, w oddaleniu ok. 100 m od drogi powiatowej, przy istniejącej zabudowie siedliskowej. Kształt działki nieregularny, zbliżony do litery L. Teren na którym położona jest działka zaopatrzony jest w energię elektryczną, w pobliżu przebiega sieć wodociągowa.

Termin przetargu:

05 listopada 2015 r.

o godz. 13 00

Miejsce:

Urząd Gminy

11-610 Pozezdrze,     ul. 1 Maja 1a,

pok. nr 12.

Pierwszy, drugi przetarg odbył się:  21 kwietnia 2015 r., 05 sierpnia 2015 r.

 1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 30 października 2015 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 30  października 2015 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość, uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony obowiązujący  podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się  w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 11. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
 12. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 13. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w  Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu, tel. 087/4279006 w. 39, na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl,  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14 4

14 4 max