PROSUMENT na Warmii i Mazurach konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Jest to program mający na celu pomoc w budowie małej instalacji lub mikroinstalacji OZE produkującej prąd lub ciepło na potrzeby własne z możliwością przeznaczenia nadwyżej energii na sprzedaż.

 

Pełny tekst ogłoszonego konkursu.

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami zaprasza 15 sierpnia br. do Kruklanek na Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-Logika”. I tym razem „Eko-Logice” przyświeca szczytny cel, aby poprzez kulturalno-rozrywkowe zdarzenia i dobrą zabawę przybliżać uczestnikom proekologiczną tematykę i edukować społeczności lokalne oraz turystóww zakresie efektywnej gospodarki odpadami. Główne hasło „Eko-Logiki”, towarzyszące imprezie od samego początku – „Pożyczyliśmy Mazury od naszych wnuków, oddajmy je w dobrym stanie!” jest wciąż aktualne. Mazurskim jeziorom, łąkom i lasom wciąż daleko do idealnej czystości. Trzeba też dążyć do ograniczenia ilości produkowanych odpadów i zwiększenia odzysku surowców wtórnych. Jak to osiągnąć – opowiedzą prelegenci z MZM-GO, ZUOK Spytkowo oraz Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Puszcza Borecka”. Podczas Loterii Recyklingowej, spośród trafnych odpowiedzi na pytania o prawidłowe postępowanie z odpadami, wylosowana zostanie nagroda główna – rower turystyczny. W trakcie imprezy zostanie przeprowadzona również wśród uczestników zbiórka zużytych baterii (nagroda dla osoby, która dostarczy największą ilość).

Na scenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kruklankach nie zabraknie dobrej zabawy. Wystąpią miejscowe i gościnne zespoły, m.in.: „Sapiniacy” z Kruklanek, „Rodnik” z rosyjskiego Czerniachowska i góralska kapela „Stela z Ustronia. Gwiazdą wieczoru będzie szantowy „Zejman & Garkumpel”. Wśród atrakcji przewidziano konkurs wypieków (nagrodą główna – zapas luksusowej mąki), degustację regionalnych przysmaków (m.in. Eulalii Paszkiewicz z Wilkas) oraz pokazy sprzętu strażackiego i komunalnego.  

Festyn „Eko-Logika” rozpocznie się o godzinie 12:00 i będzie trwał do godziny 18:00. Po zakończeniu „Eko-Logiki” GOK w Kruklankach zaprasza od godz. 20:00 na zabawę taneczną z zespołem Alex Duo.

Organizatorem imprezy jest MZM-GO we współpracy z Gminą Kruklanki oraz ZUOK Spytkowo. Patronat medialny nad „Eko-Logiką” sprawują „Błękitne Mazury”, „Gazeta Giżycka”, radio Zet Gold, mazury.info.pl, oraz sozosfera.pl.

Fot. Ekologika w Spytkowie

Występy sceniczne dzieci podczas ubiegłorocznej „Eko-Logiki” w Rynie

Fot. Arch. MZM-GO

1 Ekologika Ryn 2 Ekologika Spytkowo

W dniu 8 maja 2015 roku odbedzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i i zużytego sprzętu elektro elektrycznego i elektronicznego

zbiórka 2

Wójt Gminy Pozezdrze przypomina również mieszkańcom Gminy Pozezdrze o wymaganiach w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXVI/142/13 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 13 maja 2013 r. zostały przyjęte zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Pozezdrze w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze”.

Wyciąg z regulaminu:

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§7

 1. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy przeprowadzać według zasad:
  1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten realizują w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów,
  2. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu należy rozpocząć bez zbędnej zwłoki po ich pojawieniu się, a innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb, przy czym należy je złożyć na skraju chodnika tak, aby mogły sprzątnąć je służby utrzymujące wstanie czystości drogi publiczne,
  3. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządców dróg,
  4. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na innych terenach służących do użytku publicznego należy do gminy.

Kto nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w regulaminie podlega karze grzywny.


Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż zgodnie z przyjętym „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2015 roku” uchwalonym uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 r., Gmina Pozezdrze zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie zabiegów sterylizacji w ilości maksymalnie jedna suka i jedna kotka rocznie oraz usypianie ślepych miotów.

Pokrycie kosztów sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Pozezdrze.

 Zabiegi wykonywane są w:

Lecznicy Weterynaryjnej,

ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko,

tel. 087 428 29 70.

Wnioski dostępne są w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy
w Pozezdrzu, pok. nr 17 lub 13, w godzinach pracy urzędu.

Właściciel zwierzęcia po otrzymaniu skierowania we własnym zakresie kontaktuje się z lecznicą i ustala termin wykonania zabiegu.

Środki finansowe na realizację akcji są ograniczone.


 

Wójt Gminy Pozezdrze przypomina mieszkańcom Gminy Pozezdrze o obowiązkach spoczywających na właścicielach zwierząt domowych. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXVI/142/13 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 13 maja 2013 r. zostały przyjęte zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Pozezdrze w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze”.

Wyciąg z regulaminu:

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości:

2. Wyprowadzanie psa na tereny użytku publicznego jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 1. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
 2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem.

3. Pozostawienie psa bez dozoru jest możliwe, jeżeli jest on należycie uwiązany lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się go na zewnątrz.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń.

Kto nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w regulaminie podlega karze grzywny.


 

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIAST I GMIN


Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy


Opłaty za zagospodarowanie odpadów należy

wnosić wyłącznie na indywidualne numery rachunku bankowego otrzymane pocztą!!!


Wszelkich informacji mogą państwo zasięgnąć pod numerami telefonów: 

+48 87 428 43 38 
+48 87 428 43 40
+48 87 428 43 42


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ
MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - GOSPODARKA ODPADAMI:
http://www.mzmgo.mazury.pl/

7.01.2014 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pozezdrze opublikowany został nowy harmonogram wywozów odpadów. 
harmonogram niruchomości zamieszkałe-page-001

harmonogram niruchomości niezamieszkałe odbiory