Wójt Gminy Pozezdrze przypomina również mieszkańcom Gminy Pozezdrze o wymaganiach w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXVI/142/13 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 13 maja 2013 r. zostały przyjęte zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Pozezdrze w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze”.

Wyciąg z regulaminu:

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§7

  1. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy przeprowadzać według zasad:
    1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten realizują w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów,
    2. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu należy rozpocząć bez zbędnej zwłoki po ich pojawieniu się, a innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb, przy czym należy je złożyć na skraju chodnika tak, aby mogły sprzątnąć je służby utrzymujące wstanie czystości drogi publiczne,
    3. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządców dróg,
    4. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na innych terenach służących do użytku publicznego należy do gminy.

Kto nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w regulaminie podlega karze grzywny.