Wójt Gminy Pozezdrze przypomina również mieszkańcom Gminy Pozezdrze o wymaganiach w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXVI/142/13 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 13 maja 2013 r. zostały przyjęte zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Pozezdrze w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze”.

Wyciąg z regulaminu:

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§7

 1. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy przeprowadzać według zasad:
  1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten realizują w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów,
  2. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu należy rozpocząć bez zbędnej zwłoki po ich pojawieniu się, a innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb, przy czym należy je złożyć na skraju chodnika tak, aby mogły sprzątnąć je służby utrzymujące wstanie czystości drogi publiczne,
  3. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządców dróg,
  4. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na innych terenach służących do użytku publicznego należy do gminy.

Kto nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w regulaminie podlega karze grzywny.


Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż zgodnie z przyjętym „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2015 roku” uchwalonym uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 r., Gmina Pozezdrze zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie zabiegów sterylizacji w ilości maksymalnie jedna suka i jedna kotka rocznie oraz usypianie ślepych miotów.

Pokrycie kosztów sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Pozezdrze.

 Zabiegi wykonywane są w:

Lecznicy Weterynaryjnej,

ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko,

tel. 087 428 29 70.

Wnioski dostępne są w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy
w Pozezdrzu, pok. nr 17 lub 13, w godzinach pracy urzędu.

Właściciel zwierzęcia po otrzymaniu skierowania we własnym zakresie kontaktuje się z lecznicą i ustala termin wykonania zabiegu.

Środki finansowe na realizację akcji są ograniczone.


 

Wójt Gminy Pozezdrze przypomina mieszkańcom Gminy Pozezdrze o obowiązkach spoczywających na właścicielach zwierząt domowych. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXVI/142/13 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 13 maja 2013 r. zostały przyjęte zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Pozezdrze w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze”.

Wyciąg z regulaminu:

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości:

2. Wyprowadzanie psa na tereny użytku publicznego jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 1. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
 2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem.

3. Pozostawienie psa bez dozoru jest możliwe, jeżeli jest on należycie uwiązany lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się go na zewnątrz.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń.

Kto nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w regulaminie podlega karze grzywny.