PROSUMENT na Warmii i Mazurach konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Jest to program mający na celu pomoc w budowie małej instalacji lub mikroinstalacji OZE produkującej prąd lub ciepło na potrzeby własne z możliwością przeznaczenia nadwyżej energii na sprzedaż.

 

Pełny tekst ogłoszonego konkursu.

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami zaprasza 15 sierpnia br. do Kruklanek na Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-Logika”. I tym razem „Eko-Logice” przyświeca szczytny cel, aby poprzez kulturalno-rozrywkowe zdarzenia i dobrą zabawę przybliżać uczestnikom proekologiczną tematykę i edukować społeczności lokalne oraz turystóww zakresie efektywnej gospodarki odpadami. Główne hasło „Eko-Logiki”, towarzyszące imprezie od samego początku – „Pożyczyliśmy Mazury od naszych wnuków, oddajmy je w dobrym stanie!” jest wciąż aktualne. Mazurskim jeziorom, łąkom i lasom wciąż daleko do idealnej czystości. Trzeba też dążyć do ograniczenia ilości produkowanych odpadów i zwiększenia odzysku surowców wtórnych. Jak to osiągnąć – opowiedzą prelegenci z MZM-GO, ZUOK Spytkowo oraz Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Puszcza Borecka”. Podczas Loterii Recyklingowej, spośród trafnych odpowiedzi na pytania o prawidłowe postępowanie z odpadami, wylosowana zostanie nagroda główna – rower turystyczny. W trakcie imprezy zostanie przeprowadzona również wśród uczestników zbiórka zużytych baterii (nagroda dla osoby, która dostarczy największą ilość).

Na scenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kruklankach nie zabraknie dobrej zabawy. Wystąpią miejscowe i gościnne zespoły, m.in.: „Sapiniacy” z Kruklanek, „Rodnik” z rosyjskiego Czerniachowska i góralska kapela „Stela z Ustronia. Gwiazdą wieczoru będzie szantowy „Zejman & Garkumpel”. Wśród atrakcji przewidziano konkurs wypieków (nagrodą główna – zapas luksusowej mąki), degustację regionalnych przysmaków (m.in. Eulalii Paszkiewicz z Wilkas) oraz pokazy sprzętu strażackiego i komunalnego.  

Festyn „Eko-Logika” rozpocznie się o godzinie 12:00 i będzie trwał do godziny 18:00. Po zakończeniu „Eko-Logiki” GOK w Kruklankach zaprasza od godz. 20:00 na zabawę taneczną z zespołem Alex Duo.

Organizatorem imprezy jest MZM-GO we współpracy z Gminą Kruklanki oraz ZUOK Spytkowo. Patronat medialny nad „Eko-Logiką” sprawują „Błękitne Mazury”, „Gazeta Giżycka”, radio Zet Gold, mazury.info.pl, oraz sozosfera.pl.

Fot. Ekologika w Spytkowie

Występy sceniczne dzieci podczas ubiegłorocznej „Eko-Logiki” w Rynie

Fot. Arch. MZM-GO

1 Ekologika Ryn 2 Ekologika Spytkowo

W dniu 8 maja 2015 roku odbedzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i i zużytego sprzętu elektro elektrycznego i elektronicznego

zbiórka 2

Wójt Gminy Pozezdrze przypomina również mieszkańcom Gminy Pozezdrze o wymaganiach w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXVI/142/13 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 13 maja 2013 r. zostały przyjęte zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Pozezdrze w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze”.

Wyciąg z regulaminu:

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§7

  1. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy przeprowadzać według zasad:
    1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten realizują w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów,
    2. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu należy rozpocząć bez zbędnej zwłoki po ich pojawieniu się, a innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb, przy czym należy je złożyć na skraju chodnika tak, aby mogły sprzątnąć je służby utrzymujące wstanie czystości drogi publiczne,
    3. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządców dróg,
    4. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na innych terenach służących do użytku publicznego należy do gminy.

Kto nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w regulaminie podlega karze grzywny.