Zgodnie z art. 19 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 118 z póżn. zm.) Wójt Gminy Pozezdrze zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej - Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im J. Tressenberg w Pozezdrzu na realizację zadania publicznego pn. "Zorganizaowanie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych i edukacyjnych. Wnioskowana kwota dotacji 3000,00 zł.

 

Każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące  oferty.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

mgr Bohdan Mohyła

Treść Oferty