Zarząd Powiatu w Węgorzewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały i trybu utworzenia oraz funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego.

 

Uchwała Rady Powiatu Tryb RDPP

Formularz

logo ke big 400x400Szanowni Państwo,

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie usuwania barier w regionach przygranicznych. Można wziąć w nich udział do dnia 21.12.2015 r. poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety.

 

Od 25 lat Unia Europejska promuje współpracę transgraniczną za pomocą inicjatywy Interreg. Dzięki temu instrumentowi udało się rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się obszary przygraniczne, ale część z nich wciąż pozostaje aktualna. Celem ogłoszonych konsultacji jest pomoc w zgromadzeniu opinii i doświadczeń na temat zidentyfikowanych barier, aby uzyskać jak największą wiedzę co do skali problemów i dowiedzieć się, jak wpływają na sytuację mieszkańców (w tym przedsiębiorców) regionów przygranicznych.

 

W konsultacjach mogą wziąć udział m.in. mieszkańcy obszarów przygranicznych (w państwach członkowskich UE oraz na granicy z krajami EFTA-EOG), władze krajowe, regionalne i lokalne, organy międzyrządowe i instytucje pozarządowe, instytucje akademickie, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną.

 

Link do elektronicznej ankiety w języku polskim oraz szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się na stronie http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/consultations/overcoming-obstacles-border-regions

Konsultacje potrwają do dnia 21.12.2015 r. Ich wyniki zostaną opublikowane w Internecie, a także uwzględnione w badaniu, którego celem jest opracowanie praktycznych wskazówek dotyczących znoszenia barier transgranicznych przez państwa UE i kraje partnerskie.

Z poważaniem,

 

Katarzyna Wantoch-Rekowska i Mateusz Ropiak

Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska

Departament Polityki Regionalnej

rada 400OGŁOSZENIE
zwołuję XII (dwunastą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godz. 12 00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:
a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji
6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.
7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójt Gminy Pozezdrze, Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie wstąpienia do Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia stawek podatku od nieruchomości,
b) opłaty miejscowej na rok 2016,
c) podatku od środków transportowych,
d) opłaty targowej na terenie Gminy Pozezdrze,
e) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Pozezdrze,
f) uchwalenia gminnego programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii w gminie Pozezdrze na 2016 rok,
h) finansowania dowozu dzieci do szkół,
i) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze,
j) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego,
k) zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/243/09 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pozezdrzu,
l) trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Pozezdrze przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji,
ł) zmian w budżecie gminy na rok 2015,
10. Zapytania i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.

/-/ Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Ginkowska

KDRFirmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Deklarację można złożyć tutaj:https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

Zgodnie z art. 19 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 118 z póżn. zm.) Wójt Gminy Pozezdrze zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej - Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im J. Tressenberg w Pozezdrzu na realizację zadania publicznego pn. "Zorganizaowanie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych i edukacyjnych. Wnioskowana kwota dotacji 3000,00 zł.

 

Każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące  oferty.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

mgr Bohdan Mohyła

Treść Oferty

 

Realizowany w okresie od: 1.05.2015r. do 11.30.2016r. w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Udział w projekcie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny a ilość miejsc ograniczona

Celem projektu jest :

 • Przeszkolenie i wykształcenie grupy 60 specjalistów z OSP w zakresie ratownictwa, ratownictwa wodnego, animacji oraz wolontariatu.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa na terenach wiejskich poprzez podniesienie sprawności i możliwości działań OSP
 • Wyłonienie i wypromowani liderów lokalnych spośród członków OSP
 • Nadanie nowych uprawnień , nowego zawodu , oraz nowych umiejętności do pracy w swoich lokalnych społecznościach.  
 • Stworzenie nowych możliwości rozwoju i zarabiania, aby zachęcić do działania i pozostania w swoim miejscu zamieszkania
 • Zwiększenie kulturotwórczej roli OSP na terenach wiejskich,
 • Zwiększenie lokalnej aktywności społecznej mieszkańców ,ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwoju inicjatyw lokalnych służącym działaniom dla wspólnego dobra

Prestiżowy, wyznaczający nowe standardy projekt jest wdrażany w województwie warmińsko-mazurskim przez wysokiej klasy specjalistów w swoim zawodzie, praktyków na co dzień niosąchych pomoc w Karetkach Pogotowia i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, w Wodnych Stacjach Ratunkowych, oraz w Miejscach Animacji Kulturalnej.

Każdy przeszkolony uczestnik projektu uzyska :

 • Państwowy Certyfikat i tytuł RATOWNIKA /po kursie KPP/
 • Nowy zawód i tytuł RATOWNIKA WODNEGO /po kursie na ratownika wodnego/
 • Certyfikat Animatora Kulturalno-sportowego
 • Certyfikat Wolontariusza
 • Zostanie dopisany do bazy ratowników promowanych i rekomendowanych przez fundację
 • Możliwość zatrudnienia

Projekt jest skierowany do :

Mieszkańców 8 powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego : ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego,  węgorzewskiego.

Planowane działania :

Działania będą prowadzone w dwóch grupach po 30 osób.

Pierwsza grupa przejdzie specjalistyczne szkolenie do stycznia 2016r.

Kurs ratownika wodnego /sierpień 2015 / 4 weekendy zajęć

Kurs KPP /październik  2015 / 4 weekendy zajęć

Kurs animacji i wolontariatu /styczeń 2016r./ 1-2 weekendy

Druga grupa przejdzie specjalistyczne szkolenie od stycznia do listopada 2016r.

Kurs animacji i wolontariatu /styczeń 2016r./ 1-2 weekendy

Kurs KPP /marzec 2016r / 4 weekendy zajęć

Kurs ratownika wodnego /czerwiec 2016r / 4 weekendy zajęć

Styczeń – listopad 2016r

Działania dla społeczności lokalnych:

Wyłonienie liderów lokalnych, których zadaniem będzie prowadzenie działań dla społeczności lokalnej (dzieci i młodzieży) np. : szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy; turnieje z pierwszej pomocy; organizacja imprez sportowych i kulturalnych.

Wydarzenia te odbywać się będą w świetlicach wiejskich, szkołach wiejskich bądź strażnicach OSP, w zależności od warunków panujących w danej miejscowości w ścisłej współpracy z Fundacją Ratujmy Życie

Każdy z liderów wyposażony zostanie w niezbędne materiały i sprzęty sportowe do prowadzenia działań.

Wspólne zagospodarowanie terenów pod kąpieliska wiejskie w 2 wybranych miejscowościach /z których pochodzą uczestnicy/ w formie wolontariatu, przy współpracy z władzami lokalnymi, oraz zabezpieczenie bezpiecznej kąpieli dla dzieci na w/w kąpieliskach w okresie wakacyjnym 2016r.

Miejsce prowadzenia szkoleń :

 • Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy : rotacyjnie w miejscach zamieszkania uczestników projektu / do uzgodnienia z grupą /
 • Kurs ratownika wodnego : MSR Okartowo k/Orzysza – Mazurska Służba Ratownicza na jeziorze Śniardwy
 • Kurs animatora miejsce do ustalenia z grupą
 • Lokalne miejsca zamieszkania uczestników projektu

Czekamy na ciebie :

Ilość miejsc ograniczona,

 Autor projektu :  Prezes Fundacji Ratujmy Życie Michał Okuniewski

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i partnerstwa w realizacji

Projektu

MAZURY – BEZPIECZNA KRAINA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

Więcej informacji : Anna Polakowska , tel. +48 734 159 718 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Fundacja Ratujmy Życie, biuro ul Małeckich 3/29 ,19-300 Ełk, https://www.facebook.com/ratujmyzycie

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POBIERZ

lgrStowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Związek Stowarzyszeń LGD9 zapraszają 3 listopada 2015r. (wtorek) na godz. 15.00do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach (ul. Olsztyńska 54)przedstawicieli sektora rybackiego, użytkowników jezior, właścicieli łowisk wędkarskich oraz przedstawicieli stowarzyszeń wędkarskich na konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014-2020 .

Konsultacje zostaną przeprowadzone przy wsparciu prof. Zbigniewa Brodzińskiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka

„Wielkie Jeziora Mazurskie”

Ul. Plac Wolności 1b

11-600 Węgorzewo

Tel. 87 428 29 51