Wójt Gminy Pozezdrze, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pozezdrzu i Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu zapraszają do wzięcia udziału w konkursie  XV Mazurskie   Spotkania   Zespołów   Amatorskich   "UZALEŻNIENIOM NIE".

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, kętrzyńskiego i gołdapskiego.

Konkurs odbędzie się na scenie imprez plenarnych na otwartym powietrzu – plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu w dniu 30 maja 2015 roku.

Załączniki:

  1. regulamin XV Mazurskich Spotkań Zespołów Amatorskich „UZALEŻNIENIOM NIE”
  2. karta zgłoszenia do konkursu.
Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., 1118 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w formie wykonywania zadań publicznych wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych
Zadanie z zakresu:
1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym :
Zadanie 1 – Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 6.000,00 zł.
Zadanie 2 – Zorganizowanie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych i edukacyjnych.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 3.000,00 zł.
Zadanie 3 – Zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno – kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 3.000,00 zł.
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Zadanie 1 - Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury. Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 2.000,00 zł.
Zadanie 2 – Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną. Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi 1.000,00 zł.
Ogólna kwota przeznaczona na realizację w/w zadań w roku 2015 wynosi 15.000,00 zł.
 
 
Szybki PIT
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Giżycku służą pomocą w rozliczeniach podatku dochodowego za rok 2014
- z możliwością złożenia zeznania za pośrednictwem systemu "e-deklaracje"
URZĄD GMINY POZEZDRZE
26.02.2015
(czwartek)
godz. 10:00 - 13:00
Serdecznie zapraszamy