Gmina Pozezdrze położona jest w północno wschodniej części województwa Warmińsko - Mazurskiego, na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Wschodnio - Mazurskiego. Graniczy z gminami: Banie Mazurskie, Budry, Kruklanki, Giżycko, Węgorzewo. Jest to niewielka gmina o powierzchni 17 730 ha ( 177 km2 ).

 

Położona jest pomiędzy dwoma miastami Giżyckiem i Węgorzewem, z którymi wiąże ją droga krajowa nr 63 o znaczeniu regionalnym; granica państwa - Węgorzewo - Giżycko - Kisielnica. Część zachodnia gminy wchodzi w skład obszaru zwanego Pojezierzem Giżycko - Węgorzewskim. W tej części gminy, przyległej do dużych akwenów, dominują tereny równinne. W jej obrębie występują dość licznie pagórki kemowe o wysokości względnej kilku do kilkunastu metrów. Część południowa gminy stanowi część jednostki zwanej Wyniesieniem Pozezdrzeńsko - Kożuchowskim. Jest to falista, miejscami pagórkowata wysoczyzna morenowa moreny dennej. Rozczłonkowanie pionowe powierzchni jest intensywne lecz o niewielkich deniwelacjach lokalnych, rzędu kilku metrów. Powierzchnia terenu generalnie wznosi się w kierunku południowym od ok. 140 do 160-170 m n.p.m.

 

W pasie środkowym gminy, od Dziaduszyna na zachodzie po Jakunówko na wschodzie przeważają tereny zandrowe o piaszczystym podłożu. Występują tam liczne jeziora na ogół związane hydrograficznie z rzeką Sapiną. Obszar ten zwany jest Pojezierzem Sapiny. Powierzchnia jego jest falista, a formy terenowe są zwykle bardziej rozległe niż na Wyniesieniu Pozezdrzeńsko - Kożuchowskim. W części północnej gminy (od Stręgielka i Przytuł na południu po Gębałkę na wschodzie) dominuje falista, miejscami pagórkowata wysoczyzna morenowa. Najintensywniej urzeźbiona jest północno-wschodnia część gminy zwana Wzgórzami Piłackimi. Jest to obszar czołowo - morenowy z lokalnymi deniwelacjami sięgającymi 30-40 m. W obrębie gminy jest on najwyżej wzniesiony - do 180 - 200 m n.p.m., z maksymalną kulminacją ok. 218 m n.p.m. Nachylenia zboczy są znaczne - sięgają nawet 15 - 30 %.

 

Według podziału geologicznego obszar gminy położony jest na prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej, w obrębie jednostki tektonicznej zwanej syneklizą perybałtycką - która w pobliżu południowych granic gminy graniczy z wyniesieniem mazursko - suwalskim.

 

Gmina posiada w rejonie Jasieńczyka w Przerwankach tereny wpisane do centralnego rejestru terenów uzdrowiskowych Polski na których ze względu na lecznicze walory powietrza istnieje możliwość utworzenia sanatorium. Klimat regionu na terenie gminy wykazuje cechy klimatu przejściowego, morsko-kontynentalnego.

 

Charakteryzuje się dużą zmiennością pogody, niską temperaturą, dużą amplitudą temperatury, przewagą opadów letnich nad zimowymi oraz wiosennych nad jesiennymi. Najwyższe temperatury występują w lipcu i sierpniu, najniższe w grudniu, styczniu i lutym.