461

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 782 z późn. zm. ) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490.) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Kuty, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:

 

Oznaczenie  nieruch wg katastru nieruchomości Gmina Pozezdrze, Obręb Kuty, Działka nr geod.461
Powierzchnia  nieruchomości [m2] 8725
Cena wywoławcza zł. Netto 416.000,00 (czterysta szesnaście tysięcy złotych)
Wadium zł. 42.000,00 (czterdzieści dwa tysiące złotych)
Oznaczenie nieruchomości wg KW KW nr OL2G/00014505/3 prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zam. Wydział KW w Węgorzewie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Pozezdrze nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz gmina nie przystąpiła do opracowania w/w planu. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pozezdrze” uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwałą nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „TR ” o predyspozycjach zarówno do rozwoju turystyki, jak i rolnictwa, w strefie zainwestowania wielofunkcyjnej, oznaczonej symbolem "MUW".
Opis nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 8725 m2 zabudowana jest budynkiem byłej szkoły o pow. uż. 269,21 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. uż. 96,22 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części msc. Kuty, około 7 km od Pozezdrza i około 18 km od Węgorzewa, w sąsiedztwie Kościoła. Działka 461 powstała na skutek scalenia działek o nr 83 i 84. Przedmiotowa nieruchomość z jednej strony graniczy z drogą powiatową zaś z drugiej bezpośrednio z Jeziorem Czarna Kuta. Kształtem zbliżona jest do prostokąta i posiada regularną rzeźbę terenu. Nieruchomość uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną (woda, kanalizacja, prąd, telefon). Budynek po byłej szkole jest obiektem wolnostojącym, parterowym z poddaszem częściowo użytkowym częściowo strychowym, podzielony jest na 3 lokale z czego jeden najmniejszy (8,43 m2) z oddzielnym wejściem wynajmuje TP S.A.- znajdują się w nim urządzenia telekomunikacyjne. Umowa najmu na czas określony - tj. do dnia 15.06.2017 r. Aktualny układ funkcjonalny pomieszczeń jest ciekawy i daje duże możliwości zmiany aranżacji wnętrza. Budynek gospodarczy wykonany z kamienia łamanego oraz cegły ceramicznej pokryty dachówką ceramiczną.
Termin i miejsce przetargu

Termin przetargu:
26 listopada 2015 r.,
godz. 10 00

Miejsce:
Urząd Gminy, 
11-610 Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a,w pok. nr 12.

 

 1.         W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 19 listopada 2015 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 19 listopada 2015 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 2.        Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość, uczestnik przetargu  winien legitymować się dowodem tożsamości.
 3.         Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4.        Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku  VAT.
 5.         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6.        W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich  oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 7.         Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8.           Wszelkie koszty  i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 9.         Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 10.          Nieruchomości powinny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzę1.du gminy w Pozezdrzu.
 11.      Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
 12.      Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 13.      Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 20 tel. 087/4279006, we. 39 lub 46 oraz  na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

1 4 6 7
9 10 11 12
 13  14  15  16
 17  18  19  20
 21  22  24  25
 26